+48 734 192 670, +48 696 418 935

Proaltum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt nr RPSL.09.02.05-24-05G1/18 pn. „Indywidualna opieka wytchnieniowa w Zielonym Zakątku”.

Niniejszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania nr 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne oraz poddziałania nr 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, w tym z niepełnosprawnościami (ON), wymagających kompleksowego wsparcia polegającego na świadczeniu usług społecznych oraz ich otoczenia.

Cele głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności osób niesamodzielnych oraz z ich otoczenia, poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia 60 osób powyżej 60 roku życia. Projekt zakłada stworzenie systemu wsparcia poprzez kompleksowe usługi opiekuńcze w zorganizowanym Ośrodku Całodziennej Opieki Wytchnieniowej.

Dom Seniora „Zielony Zakątek” oferuje 139 miejsc, w tym w ramach projektu zostało utworzone 10 miejsc świadczenia usług.

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2019r. – 31 lipca 2020r.

Wartość projektu: 790 852,05 zł.

Dofinansowanie: 735 492,41 zł

Beneficjent – Proaltum Sp. z o.o. – do dnia 31 lipca 2021r. zobowiązany jest do utrzymania trwałości rezultatu, co oznacza instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w wymiarze 10 miejsc.